Επικοινωνία

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και την πορεία εργασιών των εταίρων, επικοινωνήστε με τον συντονιστή (SURT, Ισπανία) ή τους οργανισμούς-εταίρους στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία:

Dissens, Γερμανία: οργανισμός με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη συμβουλευτική.

ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας), Ελλάδα: μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Με την εμπειρογνωσία που διαθέτει, πραγματοποιεί παρεμβάσεις για την εξεύρεση λύσεων σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου.

Differenza Donna, Ιταλία: οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την ανάδειξη, την καταπολέμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος της έμφυλης βίας.

Háttér Society, Ουγγαρία: ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωση που ιδρύθηκε το 1995, η οποία παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, διεξάγει ερευνητικό έργο με θέμα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τις εντάσσει στη νομοθεσία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Fundació SURT, Ισπανία: μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία λειτουργεί από το 1993 και αγωνίζεται με στόχο την προώθηση των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτιστικών δικαιωμάτων των γυναικών και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων λόγω φύλου.

Leave a Reply