Είμαι πάροχος υποστηρικτικών υπηρεσιών

Το έργο LOOK WIDE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας μεθόδου εργασίας για την υποστήριξη των ατόμων LGBTQIA + που έχουν πληγεί από τη βία λόγω φύλου, ενσωματώνοντας το φύλο και τη σεξουαλική ποικιλομορφία στο έργο των επαγγελματιών και των υπηρεσιών που εργάζονται μαζί τους.

To LOOK WIDE! αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στις υπηρεσίες υποστήριξης και στους επαγγελματίες παρέμβασης που εργάζονται με LGBTQIA+ άτομα που έχουν πληγεί από τη βία ενθαρρύνοντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων να υιοθετήσουν μια ευρύτερη προσέγγιση σχετικά με την έμφυλη βία και την μεταχείριση χωρίς διακρίσεις έτσι ώστε τα δικαιώματα των LGBTQIA+ να είναι πλήρως εξασφαλισμένα.

Οι εταίροι του προγράμματος ανέπτυξαν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της πολυμορφίας του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στις υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευσαν επαγγελματίες στον τομέα της έμφυλης βίας, βοήθησαν να αναπτυχθούν υπηρεσίες κατά των διακρίσεων και συνέβαλαν στην ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων στήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαφoρετικών ατόμων LGBTQIA+ που επιρεάζονται από την έμφυλη βία σε διάφορα περιβάλλοντα.