Το έργο

Στις μέρες μας, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που πλήττονται από την έμφυλη βία (ΕΒ) σε διάφορες χώρες της ΕΕ δεν λαμβάνουν επαρκή στήριξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται συχνά τα δικαιώματά τους. Προς το παρόν, τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει αρκετές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, οι οποίες να λαμβάνουν παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  

Οι μελέτες με θέμα τη βία κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου επιβεβαιώνουν τα υψηλά ποσοστά βίας που σημειώνονται σε βάρος της συγκεκριμένης ομάδας. Ακόμη, σύμφωνα με άλλες έρευνες, η βία μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ+ ερωτικών συντρόφων εμφανίζει υψηλή συχνότητα, αν και συχνά αποσιωπάται στον δημόσιο λόγο και αποτελεί θέμα-ταμπού τόσο στις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ).

Το έργο LOOK WIDE! επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό ενθαρρύνοντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών να υιοθετήσουν μία ευρύτερη προσέγγιση απέναντι στην έμφυλη βία και να εργαστούν με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ επιζωσών/ώντων ΕΒ. Για τον λόγο αυτό, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για:

α. την ένταξη των διαστάσεων του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας,

β. την επιμόρφωση των επαγγελματιών που εργάζονται σε σχετικές υπηρεσίες και

γ. τη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε συγκεκριμένα εθνικά πλαίσια.